pondělí 27. února 2012

Vzpomínky na budoucnost - příklady z EU

  • V zemích EU (Irsko, Finsko aj.) se strategií místního rozvoje rozumí většinou obsahově a institucionálně komplexní, tematicky širší programový dokument, než je strategický plán Leader (SPL) v ČR.
  • V Anglii se počítá s metodou Leader v podpoře vývoje a uplatnění inovativních záměrů v rámci II. OSY.
  • Metodou Leader se implementuje celá OSA nebo její podstatná část v Anglii, Portugalsku, Dánsku, Irsku, Slovensku, Itálii (Sardinie), Belgii (oblast Flandry) a v řadě dalších zemí. Většinou jde o III. OSU, výjimečně o I. a II.
  • Všechny prostředky švédského PRV, alokované pro OSU IV, 105 mil. eur, jsou určeny na podporu účinné implementace PRV na místní úrovni a uplatňují se v celé zemi (MAS působí téměř na celém území Švédska).
  • V Rakousku nebo Švédsku se opatření III.4.1 stalo klíčovým nástrojem pro rozšiřování metody Leader, resp. politik, které jsou postaveny na přístupu „zdola nahoru“, na místních mezisektorových partnerstvích, na zapojování občanů do údržby a rozvoje obcí, do rozvoje místní ekonomiky atd.
  • MAS v některých zemích (Finsko, Irsko, …) přebírají řadu kontrolních a administrativních úkonů, které v ČR vykonává SZIF, samostatně rozdělují část pomoci (např. v Irsku MAS mohly distribuovat hned v prvním roce nového období národní prostředky, aby nedošlo k opoždění ve financování MAS).
  • Ve Finsku až 20 % celkové alokace OSY IV je věnováno aktivaci a nabývání dovedností na místní úrovni (tedy IV.1.1) a zbývajících 80 % implementaci místních rozvojových strategií.
  • Na Slovensku (a patrně i v dalších zemích) se uplatnilo pravidlo, že žadatelé, kteří chtějí získat podporu z opatření os I, II nebo III, musí žádat prostřednictvím MAS, pokud v místě, kde chtějí projekt realizovat, existuje MAS se schváleným SPL a v tomto SPL je fiše daného opatření. Toto jednoduché pravidlo zásadně mění postavení MAS v regionech.
  • V Irsku celý PRV neadministruje jediné ministerstvo: OSY I a II zajišťuje Ministerstvo zemědělství a potravin, kdežto osu III/IV Ministerstvo komunit, venkova a životního prostředí. To však předalo některé odpovědnosti náležející platební agentuře místním akčním skupinám.
  • Řídící orgán samostatného PRV ve španělské Andalusii uznal, že mají-li se na celém území uplatnit cíle a opatření I.–III. OSY, pak všude musí působit i IV. OSA, která je horizontální a má funkci metody řešení a financování potřeb venkovských území. Proto jsou opatření os I.–III. přeneseny do OSY IV ve všech regionech, v nichž působí MAS. MAS však pokrývají celé území země.
Na příkladech PRV Anglie, Irska, Švédska, Finska, Estonska, Rakouska a Andalusie se ukazuje, jak lze chápat prosazování a začleňování metody Leader a její zapojení do systémů řízení venkovských oblastí.
Autor textu: Oldřich Čepelka

Žádné komentáře:

Okomentovat