pondělí 20. února 2012

Území působnosti MAS - jak do budoucna

V otázce schvalování územní působnosti MAS se budeme vždy střetávat s ustanovením § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) => Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. V dalších bodech stejného zákona se ještě hovoří o tom, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku (§ 35), a že je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce (§ 84), mezi což lze počítat i nadstavbové strategie, tedy i Integrovanou strategii rozvoje území MAS.Na těchto bodech se budou nejen ministerstva, ale i další organizace v oblasti implementace dotačních programů točit.

Na úrovni pracovních skupin existuje názorová shoda, že rozhodnutí zastupitelstev v oblasti schválení působení MAS na území obce nelze obejít (i přesto, že by se to s ohledem na integraci území hodilo). Takovéto jednání by výrazně ohrozilo legitimitu daného území. Jak by byly řešeny případy, když hasiči by chtěli do MAS A a myslivci do MAS B? V tomto má zastupitelstvo výhodu, že jednak je volené jak hasiči, tak myslivci, a druhak je prostě jediné, resp. jediný přímo volený orgán, který nikdo nerozporuje, proto je vhodné mu tuto pravomoc ponechat.

Zároveň je tu k diskusi možnost realizace ISRÚ na území "bílých" (nebo spíš "černých" :-) obcí ve smyslu mapování, dopadů i výstupů integrovaných projektů MAS atd. Jediné, co tam asi nejde a nepůjde, je možnost tamních organizací žádat do SPL a jeho nástupců, a aby MAS brala na obyvatele a územní rozlohu té obce nějaké finanční bonusy. Potenciálně je tu např. možnost, že by se s budoucí "Národní koordinační jednotkou pro LEADER" dohodlo veřejné vyvěšení mapy navrhované územní působnosti MAS, vycházející z písemných souhlasů obcí a doporučeného pokrytí bílých míst na webu MMR nebo MZe jako závazného dokumentu, ke kterému by se mohla každá obec i MAS vyjádřit – rozporovat ho a pokud by se nebránily, byly by i neaktivní obce "přičleněny" k některé MAS. Tento způsob ale značně koliduje s principem Leader vzniku odspodu. Pro některé typy dotačních programů by tím ale bylo zajištěno požadované 100% pokrytí.

Žádné komentáře:

Okomentovat