čtvrtek 16. února 2012

Setkání presidenta ELARD s europoslancem Luisem Manuelem Capoulas Santosem, zpravodajem Evropského parlamentu pro nové nařízení EZFRV

Ve snaze zachovat klíčovou roli a význam LEADERu v příštím programovém období, jakož i ke zvýšení obav a postojům asociace s ohledem na nové nařízení EZFRV, se president ELARDu setkal 31. ledna 2012 s europoslancem Luisem Manuelem Capoulas Santosem v Evropském parlamentu.
Pan Capoulas Santos je zpravodajem zemědělského výboru Evropského parlamentu (COMAGRI) a má na starosti vypracování parlamentní zprávy o novém nařízení EZFRV, které bude následně předmětem hlasování v plénu. Jakmile bude nařízení přijato Evropským parlamentem, pak bude předána Evropské radě, kde budou členské státy vyzvány, aby provedly další změny, odmítly nebo přijaly právní předpisy.
Předseda sdružení, pan Petri Rinne, spolu s Koordinační a komunikační kanceláří, panem Stefanosem Loukopoulosem, měli možnost představit cíle, vize a strukturu sdružení ELARD.
Poté pan Rinne předložil pozice ELARDu s ohledem na nové nařízení EZFRV, zvláště se zaměřením na aspekty textu zaměřené na LEADER. Zvláštní pozornost byla věnována souboru problémů, které zdůrazňují, že snížení celkového rozpočtu pilíře současně s nárůstem počtu MAS nevyhnutelně povede ke značnému snížení průměrného rozpočtu každé MAS.
Pan Capoulas Santos vyjádřil své sympatie, ale poznamenal, že rozpočet je velmi složitý problém, neboť se dotýká mnoha oblastí politiky a zájmů. Dodal, že nový rozpočet EZFRV musí být alespoň stejný jako předchozí, a že Evropský parlament nebude v žádném případě akceptovat jeho snížení. Za zmínku stojí bod, kdy pan Capoulas Santos dodal, že každý musí být připraven na období s méně penězi, které budou muset být doplněny z jiných fondů. Pana Rinne vyjádřil obavy ELARDu s ohledem na skutečnost, že multi-fondový přístup může být použit k podkopání LEADERu a dal jasně najevo, že je pro Leader rozhodující, aby byl pod záštitou DG AGRI. Navíc pan Rinne zdůraznil, že je velmi důležité, aby pro tábory zemědělství a rozvoj venkova našel kompromis, že se potřebují a mohou vzájemně doplňovat. Pan Capoulas Santos s tím souhlasil a uvedl, že neočekává, že by Leader byl vyčleněn z DG AGRI.
Prezident ELARDu se také dotknul společného strategického rámce (CSF) a informoval poslance, že je ještě spousta nedorozumění na národní úrovni s ohledem na tento nový nástroj. Navrhl, že by Evropský parlament měl usilovat o vytvoření komplexního průvodce nebo sadu nástrojů, které budou prezentovat, co výslovně CSF je a jaký je jeho aktuální cíl. Pan Capoulas Santos informoval zástupce ELARD, že ze strany Evropského parlamentu pokračuje koordinace na toto téma, například neformální artikulace COMAGRI s regionální politikou výboru, který vedl ke vzniku horizontálních skupin.

Ve zprávě o průběhu zasedání Evropského účetního dvora se mluví také o LEADERu, a to konkrétně, jak poznamenal pan Rinne, že výtky k metodě vycházejí především ze skutečnosti, že neexistuje žádná skutečná dokumentace o přidané hodnotě programu LEADER. Pokračoval zdůrazněním významu prokazování přidané hodnoty Leaderu a seznámil pana Capoulas Santose s prací 4. Focus Group, která je zaměřena právě tímto směrem, a to ke zlepšení provádění místních strategií, realizaci, jakož i sledování a vyhodnocování metody. Pan Capoulas Santos potvrdil, že je LEADER nepochybně úspěšný, ale vyjádřil obavy z toho, že je v některých členských státech značná část finančních prostředků programu LEADER zaměřena na příjemce z veřejného sektoru, a dodal, že tyto praktiky budou zastaveny, LEADER fondy by neměly být používány k údržbě veřejných služeb běžně financovaných z daňových příjmů.

Na konci půlhodiny dlouhého setkání pan Capoulas Santos informoval zástupce ELARD, že se snaží dokončit svou zprávu do konce dubna, do června by ho pak měl přijmout Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova a zveřejnit ho.

Celkově diskuse proběhla v přátelské atmosféře, pan Capoulas Santos projevila zájem o práci ELARD, pozorně naslouchal postojům sdružení a vyjádřil, že je dostupný pro další kontakty s ELARDem.

Žádné komentáře:

Okomentovat