úterý 7. února 2012

Postoj polské sítě místních akčních skupin k budoucnosti hnutí Leader v Polsku

Polská síť MAS – Federace regionálních sítí místních akčních skupin v Polsku je jakousi unií jednotlivých sdružení (v běhu je její registrace). Zakládající schůzka se konala 12. prosince 2011 ve Varšavě a jejím pořadatelem bylo polské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova. Na schůzce bylo zastoupeno 11 zakladatelů- MAS a dalších zákonem daných subjektů (unie MAS) jednajících jménem regionálních sítí místních akčních skupin. Zakladatelé představují více jak 200 MAS – tedy více než 60 % všech v Polsku. Další regionální sítě MAS oznámily záměr vstoupit do Polské sítě MAS poté, co obdrží příslušné rozhodnutí kompetentních orgánů.Od jara 2011 diskutovaly MAS v Polsku o budoucnosti programu a principu Leader v jejich zemi. První série rozhovorů na toto téma se konaly v jednotlivých vojvodstvích (regionech). Obsah těchto jednání byl představen na konferenci v Krakově 12-13. května 2011. Po prozkoumání návrhu Evropské komise, pak členové polské sítě MAS – účastnící se též mezinárodní konference “Leader Approach after 2013 and New Challenges for the Development of Rural Areas of Europe” (Budoucnost programu Leader po roce 2013 a nové výzvy pro rozvoj venkovských oblastí v Evropě), která se konala 3–5. října v Koszęcině – jako výsledek dalších jednání mezi MAS v Polsku, formulovaly následující body k budoucnosti programu Leader v Polsku.

1. Polská síť MAS podporuje rostoucí roli spolupráci v programovacím procesu. Doufáme, že nestátní organizace, zvláště pak místní akční skupiny, které v Polsku pokrývají obydlenou plochu 91% venkovské populace a 44 % obyvatel celé země, budou účastny na programovacím procesu za současného respektování jejich role, což se odráží i v “European code of conduct” (Evropský kodex chování), v článku 5, paragraf 3 regulačního návrhu evropského parlamentu a výboru jednajícím o společném strategickém rámci.

2. Polská síť MAS podporuje návrh na možné vypracování místní rozvojové strategie založené na základech opatření přinejmenším ze čtyř fondů: ERDF, ESF, EAFRD a EMFF.

3. Polská síť MAS navrhuje nárůst kompetencí pro MAS, volitelně závisejících na kapacitě každé z MAS.

4. Polská síť MAS požaduje jednodušší a flexibilnější pravidla pro zálohové platby, vlastní podíl, atd. Návrh na poskytování zálohových plateb ve výši 50 % na činnost MAS se nám jeví jako cesta správným směrem.

5. Polská síť MAS požaduje výběr MAS na realizaci místních rozvojových strategií (schválení MRS), připouštěje účast všech venkovských oblastí Polska, v okamžiku, kdy jsou připraveny, nepřetržitě od prosince 2013 do prosince 2014 a podporu pro oblasti, které ještě nevyužívají současný Leader program.

6. Polská síť MAS požaduje pokračování malých projektů, za současného značného zjednodušení celého procesu pro příjemce. Podporujeme požadavek Evropské komise na snížení byrokracie a návrhy na odměny těm členským státům, které budou používat procedury snižující byrokratickou zátěž.

7. Polská síť MAS požaduje zavedení zvláštních opatření na podporu vzniku a činnosti sítě MAS.

8. Polská síť MAS doporučuje rozšíření programu Leader na městské oblasti včetně vytváření nových struktur nezávislé spolupráce (MAS), zvláště pro projekty revitalizovaných ploch ve městech a projektů sociálního začleňování. Prohlašujeme, že v městských zónách budeme pomáhat s propagací a šířením činností týkajících se “komunitního plánování místního rozvoje” čerpaje z našich znalostí a několikaletých zkušeností s implementací programů založených na principu Leader.

9. Polská síť MAS požaduje rozdělení tří-sektorové spolupráce a adekvátní zastoupení pro každý sektor v orgánech MAS a ve většině důležitých rozhodovacích orgánů. Plně podporujeme podmínku struktury rozhodovacích orgánů MASek (vyjma valnou hromadu členů) a též, aby v průběhu důležitých rozhodovacích procesů, neměla žádná ze zájmových skupin více jak 49 % hlasů.

10. Polská síť MAS věří, že polská vláda využije možností, které jsou obsaženy v článku 110, paragraf 5 regulačních návrhů Evropského a výboru jednajícím o společném strategickém rámci. – „Maximální kofinancování tarifů daných paragrafem 3 by na základě priority “axis” mohl narůst o deset procentních bodů, kde by celá priorita “axis” byla rozdělena/přerozdělena prostřednictvím finančních instrumentů nebo prostřednictvím komunitně plánovaného místního rozvoje“.

S pozdravem,
Janusz Bartczak, Krzysztof Kwatera, Sławomir Piernicki,
Zakladatelský výbor

Žádné komentáře:

Okomentovat