sobota 25. února 2012

Je MAS zprostředkujícím subjektem?

Zprostředkující subjekt realizuje část činností spojených s implementací Operačních programů. Může být zřízen ve smyslu Obecného nařízení k CSF fondům, čl. 113/6 s podporou čl. 99. Může to být veřejný nebo soukromý subjekt, který provádí jménem Řídícího orgánu stanovené činnosti, které se týkají konečných příjemců (srov. čl. 2/15). Současně je tak Zprostředkující subjekt bezprostředním partnerem žadatelů a příjemců podpory v období přípravy, výběru (schválení) a realizace projektů.


Tyto funkce vykonává Zprostředkující subjekt na základě Dohody o delegování činností a pravomocí, kterou uzavírá s Řídícím orgánem. Zprostředkující subjekt zajišťuje především vyhlášení výzev, hodnocení, výběr a event. schvalování projektů, monitorování, platby, kontrolu a hodnocení projektů. Zprostředkující subjekt také poskytuje základní informace a poradenství/podporu žadatelům o možnostech získání finanční podpory a poradenství příjemcům.

Podle čl. 28/3 Obecného nařízení k CSF fondům bude v případě vícefondového financování místní rozvojové strategie určen jeden fond jako vedoucí. Řídící orgán tohoto fondu po dohodě s dalšími dotčenými Řídícími orgány ustanoví MAS jako zprostředkující subjekt s neúplnými pravomocemi.
V souladu s čl. 30/3 by mohlo jít – směrem ke konečným příjemcům – zejména o tyto pravomoci (úkoly):
  • zvyšování způsobilosti místních subjektů pro přípravu a realizaci jejich projektových záměrů pomocí informování a poradenství, 
  • vypracování nediskriminační a transparentní výběrové procedury pro výběr co nejvíce účelných, účinných a hospodárných projektů,
  • příprava a zveřejňování výzev k podávání projektových žádostí, včetně informování o podmínkách přijatelnosti a o kritériích pro výběr projektů, 
  • přijímání žádostí o podporu a jejich hodnocení, 
  • výběr projektů a stanovení výše podpory, 
  • monitorování průběhu realizace schválených projektů,
  • vstupní, průběžná a závěrečná kontrola schválených projektů, 
  • hodnocení příspěvku daného projektu k realizaci strategie.

(Samozřejmě MAS musí vykonávat ještě další činnosti jak směrem k vlastní strategii, tak k požadavkům Řídícího orgánu).
MAS se tak stane hlavním kontaktním místem pro konečné příjemce. Komunikace mezi konečnými příjemci a platebními agenturami, resp. Řídícím orgánem, by se tak u menších projektů (např. do 10 mil. v případě investic z ERDF a EAFRD, do 5 mil. v případě ESF) mohla omezit na minimum. Veškerý styk Platební agentury s příjemci by zajišťovala MAS, která by platební agentuře předávala k supervizi a k archivaci již zpracovanou, utříděnou a zkontrolovanou dokumentaci vč. závěrečných monitorovacích zpráv a zápisů z kontrol projektů.
Autor textu: Oldřich Čepelka

Žádné komentáře:

Okomentovat